Krediti za stanodavce - Vesti RTV Sokobanja

Krediti za stanodavce:: Opština Sokobanja, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu pomoć GIZ i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, objavljuje Javni poziv za korišćenje subvencionisanih kredita za registrovane privatne stanodavce i ugostitelje

Krediti za stanodavce - Vesti RTV Sokobanja
19 April 2012

krediti20.04.2012. VEST – Krediti za stanodavce

Opština Sokobanja, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu pomoć GIZ i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, objavljuje Javni poziv za korišćenje subvencionisanih kredita za registrovane privatne stanodavce i ugostitelje sa teritorije opštine Sokobanja. Subvencionisani krediti će biti dodeljivani iz Fonda za razvoj turizma opštine Sokobanja koji je osnovan sa ciljem podizanja kvaliteta turističke ponude u Sokobanji. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 018/ 830 030 ili 830 173 ili www.opstinasokobanja.com i www.invest-sokobanja.com


Preuzmi kompletnu dokumentaciju poziva (ZIP/MS WORD)

KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA

Na osnovu Odluke o formiranju fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja, Ugovora između Nemačke organizacije za međunarodnu pomoć GIZ i opštine Sokobanja broj 401-556/2011-01, Ugovora između Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS i opštine Sokobanja broj 332-39/2011-01, Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osnivanja Fonda između opštine Sokobanja i „ProCreditBank"a.d Beograd 401-206-10/2011-01i Programa rada Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja u 2012.godini broj 332-123/2011, Opština Sokobanja objavljuje

JAVNI POZIV

ZA KORIŠĆENjE SUBVENCIONISANIH KREDITA

ZA REGISTROVANE PRIVATNE STANODAVCE I UGOSTITELjE

I Osnovni ciljevi fonda

Osnovni cilj Fonda za razvoj turizma jeste podizanje kvaliteta turističke ponude u Sokobanji.

Specifični ciljevi jesu:

- Opremanje smeštajnih kapaciteta u domaćoj radinosti u skladu sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu ( "Službeni glasnik RS", br. 41/2010 )

- Opremanje ugostiteljskih objekata u skladu sa HACCP standardom

Kreditnim sredstvima Fonda će se podržati finansiranje projekata kao što su:

- Izgradnja bazena

- Izrada ograda u domaćoj radinosti

- Uređenje dvorišta i dvorištnog monbilijara

- Sređivanje fasade objekta

- Izrada centralnog grejanja

- Izrada solarnog kolektora za zagrevanje vode

- Izgradnja i adaptacija kupatila

- Nabavka opreme(klima uređaja, aspiratora, frižidera, el. štednjaka,nameštaja, LCD TV i sl)

- Zamena stolarije

- Zamena poda

- Drugi radovi koji podrazumevaju adaptaciju smeštajnih kapaciteta u skladu sa Standardima za razvrstavanje

- Adaptacija kuhinjskih blokova u skladu sa HACCp standardima

- Adaptacija restoranskih sala u skladu sa HACCP standarima

II Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1. Privatni stanodavac koji ima aktivno rešenje o kategorizaciji objekta za izdavanje u domaćoj radinosti, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju delatnosti u poslednje tri godine i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine

2. Malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine

3. Preduzetnik koji je registrovan za ugostiteljsku delatnost, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine

4. Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS", br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09,88/10), koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine

III Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1 Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod agencije za privredne registre ili Rešenje o kategorizaciji smeštajnih kapaciteta u domaćoj radinosti ili Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Službeni glasnik RS", broj 41/09)

2 Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;

3 Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP za pravno lice;

4 Dokaz da je objekat za koji se podnosi zahtev sastavni deo imovine podnosioca zahteva.

5 Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;

6 Dokaz o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja kredita-vlasništvo nad nepokretnostima ( kopija plana, izvod iz lista zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvodom iz lista nepokretnosti ne stariji od 6 meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);

7 Potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;

8 Potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbine u prethodne dve godine, za sve podnosioce iz člana 3. ovog Konkursa

9 Dokaz / Sertifikat da su završili trening iz oblasti turizma ili upravljanja biznisom ( CEFE trening, trening za pisanje biznis planova i sl)

10 Biznis plan

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

IV Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane poslovne banke.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Opština Sokobanja i korisnik kreditnih sredstava.

Minimalni iznos kredita je 2 000 evra, a maksimalni iznos 5 000 evra po jednom korisniku.

Korisnik sredstava zaključuje ugovor sa poslovnom bankom u roku od 30 dana od momenta Zaključenja ugovora sa Opštinom Sokobanja. Ukoliko u predviđenom roku se ne zaključi Ugovor sa bankom, i Ugovor između korisnika sredstava i Opštine Sokobanja se automatski raskida.

Korisnik sredstava je u obavezi da pre prenosa sredstava dostavi profakture po kojima će biti izvršena plaćanja, odnosno fakture u konačnom izveštavanju o završetku projekta.

V Kriterijumi za ocenu projekta

Ocena projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Strategijom privrednog razvoja opštine Sokobanja 2010-2014.g

2. Usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno-higjenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;

3. Unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;

4. Ekonomska opravdanost projekta.

O zahtevima za korišćenje kreditnih sredstava odlučuje Komisija, u skladu sa Odlukom o formiranju Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve.

Ekonomsku opravdanost projekta i bonitet podnosioca zahteva razmatra Banka.

Raspodela sredstava se vrši do momenta postojanja raspoloživih sredstava u Fondu, a prema redosledu podnošenja zahteva za projekte koji su ispunili sve kriterijume.

VI Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko poslovne banke sa nominalnom kamatnom stopom od 6% na ostatak duga, valutnom klauzulom i provizijom za odobrenje kredita od 2%.

Rok otplate kreditnih sredstava je od 12-36 meseci. Otplata kreditnih sredstava može se vršiti u mesečnim ili tromesečnim anuitetima.

Primer otplate kredita dat je u sledećoj tabeli:

Iznos kredita u EUR Rok otplate i rata kredita u EUR

12 24 36

2.000 173 89 61

3.000 259 133 91

5.000 431 222 152

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su :

1. Sopstvena solo menica;

2. Administrativna zabrana

3. Hipoteka na pokretnoj ili nepokretnoj imovini - građevinskom objektu i građevinskom zemljištu u privatnoj svojini u odnosu 1:2;

4. Garancija poslovne banke.

VII Kontrola korišćenja sredstava

Odmah nakon zaključenja Ugovora između opštine Sokobanja i korisnika sredstava, radi se nulta inspekcija kojom se zapisnički konstatuje zatečeno / početno stanje.

Korisnici sredstava su dužni da omoguće nesmetanu kontrolu korišćenja sredstava do momenta vraćanja kreditnih sredstava.

Na kraju realizacije projekta, zapisnički se konstatuje novo stanje i dostavljaju fakture o realizovanim sredstvima koje moraju da budu identične profakturama, na onsovu kojih je odobreno finansiranje projekta.

Ako Komisija utvrdi nenamensko korišćenje sredstava, ista će dati nalog Banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita. Za osiguranje naplate zbog nenamenskog trošenja sredstava, korisnik kredita mora da dostavi sredstvo obezbeđenja koje će glasiti na Opštinu Sokobanja, a na iznos subvencionisanog dela kamate. Sredstvo obezbeđenja može biti: menica, administrativna zabrana, solidarni jemci, hipoteka na svojini

VIII Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja na sledeću adresu:

Opština Sokobanja, Svetog Save 23, Sokobanja, sa naznakom „Krediti za razvoj malog biznisa u turizmu",

isključivo putem pošte ili pisarnice Opštine.

U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišćenje kreditnih sredstava.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev za korišćenje novog kredita ne može se podneti dok se u potpunosti ne isplati dug po osnovu korišćenja kreditnih sredstava po ranije dobijenim sredstvima u okviru Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu na teritoriji opštine Sokobanja.

Prednost u dobijanju kreditnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji nisu ostvarivali pravo na korišćenje sredstava

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Opštine i ne vraćaju se podnosiocu.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Konkurs je otvoren tokom cele godine do iskorišćenja raspoloživih novčanih sredstava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 018/ 830 030 ili 830 173 ili www.opstinasokobanja.com i www.invest-sokobanja.com

Kontakt osoba: Marija Žikić, marija.zikic@opstinasokobanja.com

Smeštaj Privatni smeštaj Smeštaj sa bazenom Hoteli u Sokobanji Pansioni Seoski turizam Smeštaj na jezeru Cenovnik O Sokobanji O Sokobanji Istorija Istorija Prvi tragovi naselja Turski period Prvi ustanak Naredba 1837-1880 Do II svetskog rata NOB i revolucija Zdravstvo Zdravstvo Zdravstveni turizam Faktori lečenja Kupanje Inhalacija Radioaktivnost Radioaktivne vode Mineralne vode Lekovite vode Znamenite ličnosti Kako doći? Klima Oblačnost Padavine Magla Vetar Vegetacija Vremenska prognoza Odgovori Predsednika Opštine Gradski vodič Gradski vodič Izletišta Parkovi Mapa grada Crkve Autobuske linije Doček nove godine Wellness centar Restorani Akva Park Cenovnik Akva parka Podina Etno restoran STARA VODENICA Vesti Linkovi Nekretnine Kontakt