eBooking.rs

Ono što su naši turistički poslenici tako željno mesecima priželjkivali, najzad se i ostvarilo: usvojen je nov Zakon o turizmu! I, ne, samo, usvojen, nego u "minut do 12" - ali, ipak, usvojen... Sad će, nema nikakve sumnje, biti izvesnije bavljenje ovom tako važnom granom naše privrede, pogotovo u ovo sadašnje, krizno vreme.

Ono što su naši turistički poslenici tako željno mesecima priželjkivali, najzad se i ostvarilo: usvojen je nov Zakon o turizmu! I, ne, samo, usvojen, nego u "minut do 12" - ali, ipak, usvojen...
  Sad će, nema nikakve sumnje, biti izvesnije bavljenje ovom tako važnom granom naše privrede, pogotovo u ovo sadašnje, krizno vreme. Predviđeno je planiranje organizacija za rekamiranje turizma, kao i rad turističkih firmi, naplata taksi i dr.
  Tako je nov Zakon o turizmu obuhvatio nautiku, ugostiteljstvo, kao i - što da ne! - i penale koji mogu, samo, doneti disciplinu, tako potrebnu i ovoj privrednoj grani. Najzad, tu je i Registar turizma...
  Zakon se pobrinuo o svem: planiranje i razvoj, oglašavanje i korišćenje onog prostora koji je od značaja za turizam, kao i neizostavna kategorizacija turističkih mesta što će u sprovođenju biti veoma podsticajna mera za razvoj našeg turizma. Predviđena je identifikacija turističkih prostora kao i donošenje akta o proglašavanju turističkog prostora aktima Vlade.
  Najvažnije je: sva turistička mesta biće kategorisana od prve do četvrte kategorije i to aktom ministra a na zahtev jedinice lokalne samouprave.
  Tu će presudnu ulogu igrati obim turističkog prometa kao i stupanj izgrađenosti turističke, komunalne i saobraćajne mreže. A posebnim Vladinim aktom će biti određene zone, lokacije i kategorije turističkih objekata u mestima za odmor i turističkim mestima i to u prioritetnijim turističkim ponudama. A novost novog Zakona o turizmu je i to što će Agencija za privredne registre voditi Registrar turizma u koji se upisuju turističke agencije, mesta, ugostitelji, objekti kao i turistički vodiči.
  A biće i striktnih obaveza plaćanja penala za korišćenje prioritetne turističke destinacije koje plaćaju vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta neodgovarajuće  namene i kategorije. Sredstva ostvarena od ovih penala, biće prihod budžeta Srbije.
  Propisano je da upravljač turističkog prostora može biti privredno društvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to od strane javnog preduzeća, odnosno Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada ili grada Beograda i u kom je kapital tog osnivača većinski.
  A šta je, još, novo?
  Novost je to da jedinica lokalne samouprave može ugovorom da poveri upravljaču turističkog prostora poslove obezbeđivanja uslova za uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta.
  Dakle, Zakon je tu, samo ga se moramo držati. On propisuje tehničke uslove i kadrovsku osposobljenost za obavljanje poslova u turističkoj agenciji - ovo je od velike važnosti za sliku koju šaljemo o sebi - a detaljno su propisana prava i obaveze organizatora putovanja i bolja zaštita putnika, što, samo, treba gromko pozdraviti.
  Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a odredbe koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence, primenjivaće se od 1. januara 2010.

  oOo