eSokobanja.rs

Popisna komisija za teritoriju opštine Sokobanja obaveštava kandidate za popisivače sa preliminarnih spiskova, a koji se nalaze iznad crte, da u periodu od 23. do 29. avgusta popisnoj komisiji za teritoriju opštine Sokobanja podnesu originalna dokumenta na uvid kao i kopije svih traženih dokumenata

26.08.2011. VEST – Obaveštenje za popisivače

popis 2011  Popisna komisija za teritoriju opštine Sokobanja obaveštava kandidate za popisivače sa preliminarnih spiskova, a koji se nalaze iznad crte, da u periodu od 23. do 29. avgusta popisnoj komisiji za teritoriju opštine Sokobanja podnesu originalna dokumenta na uvid kao i kopije svih traženih dokumenata, i to: ličnu kartu ili pasoš; diplomu ili uverenje, ili overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica, koje izdaje osnovni i viši sud; uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili overen karton sa evidencije; i overen indeks, odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011. godini, odnosno da imaju overenu 2010. godinu. Pored navedenih dokumenata, kandidati su dužni da prilože i svoj deo Prijave za učešće u popisu sa upisanim podacima na poledjini obrasca – naziv banke, broj tekućeg računa i kontakt telefon. Spiskovi su istaknuti u holu Opštinske uprave i na sajtu Opštine Sokobanja.