eSokobanja.rs

Нормативно – правно регулисање управљања безбедношћу у пословној организацији Општи и појединачни, екстерни и интерни правни акти о безбедности у пословној организацији, Закони и прописи о безбедности са посебним освртом на Закон о безбедности хране.

организује једнодневни инструктивни семинар

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И ПРИМЕНА HACCP СТАНДАРДА 
Дана  13.05. 2011. године, од 10.00 до 15.30 сати
У Сокобањи ,  ул. Алексе Маркишића 129     

 
ТЕМЕ

Нормативно – правно регулисање управљања безбедношћу у пословној организацији
Општи и појединачни, екстерни и интерни правни акти о безбедности у пословној организацији, Закони и прописи о безбедности са посебним освртом на Закон о безбедности хране. Специфичности безбедносне регулативе у угоститељству и туризму.
Безбедносне потребе и регулативни захтеви у пословним организацијама. Специфичности великих, средњих и малих пословних организација и самосталних предузетника; Безбедносне специфичности угоститељских организација; положај у законским и подзаконским прописима. Заштита материјалне и интелектуалне својине. Безбедносни стандарди. Опште одредбе HACCP. Специфичности примене HACCP у угоститељству. Критичне контролне тачке. Верификација HACCP. HACCP план.
Одговорност пословних субјеката за безбедност. Обавезе пословних организација, правних и физичких лица за безбедност. Обавезни безбедносни планови и документа. Прекршајне и казнене мере по важећим прописима. Надлежност за спровођење прописа и инспекцијски надзор.
РАДИОНИЦА:

Планирање и прописивање обавезних интерних правних аката (правилника, планова, и упутства) за безбедност у односу на величину и специфичност делатности привредног субјекта. Смернице за израду HCCP плана у угоститељству.    

ПРЕДАВАЧИ:


проф. др Милан Милошевић, 
редовни професор Криминалистичко-полицијске академије и Факултета за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове, експерт Акредитационог тела Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и председник Стручне комисије Удржења за приватно обезбеђење Привредне коморе Србије

мр Момир Остојић
Контролор у Центру за квалитет ПКС и члан стручне комисије Удржења за приватно обезбеђење ПКС, самостални консултант за безбедност и предавач на струковним студијама за криминалистику и безбедност.      
     Циљна група:

Менаџери свих нивоа одговорности у пословним организацијама; Руководиоци и запослени на пословима безбедности и заштите на раду и запослени на посебно одговорним и пословима са повећаним ризиком у привреди и ванпривреди; Менаџери и запослени у угоститељству.

Методи излагања материје:

Предавање уз видео презентацију, семинарско активно учешће слушалаца са примерима из праксе, питањима и одговорима.     Полазници добијају:
радни материјал и CD, освежење на паузама и сертификат о одслушаном семинару      
      
Котизација: 5000 динара по учеснику    

      Agencija za konsalting  "Codex - I"
                  Sokobanja, Alekse Markisica 129   Tel. +38118830421;  fax. +3811830338;  Mob. 063 – 649722;
                  e-mail. lokalnainicijativa@open.telekom.rs      M.b.62040777         Pib 105748926
                                                                                             "CODEX -I"